สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

03 เมษายน 2567
     วันที่ 3 เมษายน 2567 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
     ช่วงที่ 1 หัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” วิทยากรบรรยายโดยนายอรรถยุทธ
ถาวรสุวรรณ พนักงานส่งเสริมการลงทุน
     ช่วงที่ 2 หัวข้อ “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วิทยากรบรรยายโดย
นายนฤพงศ์ พร้อมมูล พนักงานส่งเสริมการลงทุน
การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าใจถึงการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นได้อย่างถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนในการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
     มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วม จำนวน 30 คน
     จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา