ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วิทยากรบรรยาย โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024)

07 มิถุนายน 2567
     7 มิ.ย. 67 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้บรรยาย โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024)
     มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าสู่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมตามมาตรฐานสากล
     ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จ.สงขลา