ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง จากหน่วยงานและสถานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน

25 มิถุนายน 2567
         25 มิ.ย. 67 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง จากหน่วยงานและสถานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน                       โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน ในการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรมและประเภทอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ประเภทอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมาย ณ โรงแรม ศิวา รอยัล พัทลุง จ.พัทลุง