นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - กรุงเทพฯ - ข่อนแก่น - หนองคาย - อุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560

28 กุมภาพันธ์ 2560
      เมื่อวันที่ 17 - 20  มกราคม  2560 ศทภ.5 ได้จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานที่สนับสนุนการลงทุนที่มีคุณค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขันผลักดันให้เกิดการลงทุนใหม่ ๆ ยกระดับขีดความสามารถในหลาย ๆ ด้าน เช่น การบริหารการจัดการด้านพลังงาน การใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ การตลาด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ เปิดวิสัยทัศน์ สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้นำทางธุรกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง  ภายใต้ชื่อกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการค้า การลงทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เส้นทาง สงขลา - กรุงเทพฯ - ข่อนแก่น - หนองคาย - อุดรธานี