สัมมนา เรื่อง "เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์"

24 ตุลาคม 2560
   สมาคมสโมสรนักลงทุน ได้จัดสัมมนา เรื่อง "เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลค์" ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุคนธา เอบีชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและการดำเนินธุรกิจ โดยมีนายวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจากวิทยากร นายกฤษดา ทับทิม หัวหน้าแผนกบริการสั่งปล่อยเครื่องจักร บรรยายในหัวข้อ "ก้าวสู่ความสำเร็จของงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร eMT Online (Phase 2)", นายวงกรต โยธานัก หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ "RMTS New Technology" และนายภาคภูมิ บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ หัวข้อ "ก้าวสู่ระบบงานบัญชีวัตถุดิบและสูตรการผลิต Online และ งานตัดบัญชีแบบไร้เอกสาร"