สัมมนา “ บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

14 ธันวาคม 2560
       เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา)
เปิดงานสัมมนา "บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ" โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนจังหวัดสงขลา และพื้นที่รับผิดชอบ
ของบีโอไอสงขลา ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2559 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
 por1_2559_60688.pdf