สัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติการขอเปิดดำเนินการ"

14 กุมภาพันธ์ 2561
                 เช้าวันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติได้ถูกต้องตามเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับส่งเสริมและมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง สำหรับยื่นเรื่องเปิดดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ   por1_2548.pdf