สัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

04 มิถุนายน 2561
 

            เช้าวันที่ 28 พ.ค. 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายภาคภูมิ บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร” และ นายขวัญชัย วรกัลยากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศ สกท.ที่.ป.4/2556  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  por4_2556_95561.pdf 

ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก  por3_2556_34873.pdf