สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

07 กันยายน 2561
                 เช้าวันที่ 9 ก.ย. 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาววิสุชาดา โชตินอก นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)” และ นายวุฒิ สุทธเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) 
 por3_2559_14724.pdf  

ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ  por1_2548.pdf