นำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน

31 สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 18 - 23 สิงหาคม 2558 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเดินทางไปสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SMEs ไทยด้วยกันเอง พร้อมกับเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและชักจูงการลงทุนจากประเทศไทยสู่สาธารณแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาชนจีน  อีกทั้งสำรวจเส้นทางการค้า โลจิสติกส์และซัพพลายเชน