กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

02 พฤศจิกายน 2561
             เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ชั้น 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

            ประกาศ สกท. ที่ ป.8/2561 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก por8_2561.pdf 

            ประกาศ สกท. ที่ ป.9/2561 วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกัน และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) por9_2561.pdf