การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)

20 พฤศจิกายน 2561
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)
 
        ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 2560 – 2579 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดำเนินการโดยการยกระดับสถาบันการศึกษา ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นหน่วยในการให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนโดยจะทำหน้าที่ให้บริการแก่นักลงทุนในด้านการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

รายละเอียด 
 SEC.pdf