ข่าวทั่วไป

เปิดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของบีโอไอ 31 สิงหาคม 2564

เปิดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของบีโอไอ

ขอความอนุเคราะห์ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 21 กรกฎาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) 20 พฤศจิกายน 2561

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)

บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ 06 มิถุนายน 2561

บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2560

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์

New BOI Chief highlights technology usage and transfer, human resource development as major tasks to support Thailand 4.0 07 พฤศจิกายน 2560

New BOI Chief highlights technology usage and transfer, human resource development as major tasks to support Thailand 4.0

หน้า 1 / 2