ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนา "การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน" 20 เมษายน 2558

สัมมนา "การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน" วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - ชลบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558 11 กันยายน 2558

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - ชลบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2558

นำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน 31 สิงหาคม 2558

นำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2558

หน้า 14 / 14