อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

  •  การตรวจสอบการดำเนินงานประจำปีของผู้ได้รับการส่งเสริม- การตรวจทำเลที่ตั้งโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะโรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
  •  การตรวจสอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เฉพาะโรงงานที่ไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต
  • การตรวจสอบ และอนุญาตให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
  •  การตรวจสอบการเปิดดำเนินการ แล้วรายงานสำนักบริหารการลงทุนที่ดูแลอุตสาหกรรมนั้น เพื่อออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการต่อไป
  •  การมอบบัตรส่งเสริมให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
  •  การอำนวยความสะดวกในการติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริม
  •  การพิจารณาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเป็นกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือหลายกิจการในหมวด 1 หมวด 3 หรือในหมวด 6 ประเภท 6.12 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนแล้วจัดทำรายงานวิเคราะห์โครงการเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน ที่รับผิดชอบอุตสาหกรรมนั้นเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป