บริการสนับสนุนธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
 • บริการแนะนำการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน
 • ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปแก่นักลงทุน
 • บริการจับคู่ร่วมทุน
 • บริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 • มอบบัตรส่งเสริมแก่ผู้ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
 • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าว
 • ตรวจเริ่มงาน และการอนุญาตให้ขยายเวลาเริ่มงานตามโครงการ
 • ตรวจเปิดดำเนินการตามโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน