สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง : ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5


 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
7-15 อาคารไชยยงค์ ถนนจุติอุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7458-4500 โทรสาร 0-7458-4599
E-mail : songkhla@boi.go.th