บุคลากร

นางสาว ปิยะวรรณ ขยันมาก

Miss. Piyawan Khayanmark

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

โทรศัพท์ : 0-7458-4501

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : piyawan@boi.go.th

นางสาว วรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์

Ms.Wanwarang Chinsomboon

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-7458-4502

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : wanwarang@boi.go.th

นางสาว พวงรัตน์ วรรณมาโส

Ms.Poungrut Wannamaso

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-7458-4503

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : poungrut@boi.go.th

นาง ศุภวรรณ เหล็กศิริ

Mrs.Supawan Leksiri

ลูกจ้างประจำ

โทรศัพท์ : 0-7458-4500

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : suppawan@boi.go.th

นางสาว จิรา ชูตระกูลวงศ์

Ms.Jira Chutragulwong

พนักงานราชการ

โทรศัพท์ : 0-7458-4504

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : jira@boi.go.th

นาย อรรถยุทธ ถาวรสุวรรณ

Mr.Attayut Tawonsuwan

พนักงานราชการ

โทรศัพท์ : 0-7458-4505

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : attayut@boi.go.th

นาย นฤพงศ์ พร้อมมูล

Mr.Narupong Prommool

พนักงานราชการ

โทรศัพท์ : 0-7458-4506

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : narupong@boi.go.th

นาง อมรวิชญ์ สายทอง

Mrs.Amornwit Saithong

พนักงานราชการ

โทรศัพท์ : 0-7458-4507

โทรสาร : 0-7458-4599

e-mail : amornwit@boi.go.th

 

นาย อนันต์ ทิพย์แก้ว

Mr.Anan Thipkaew

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สมาคมสโมสรนักลงทุน

โทรศัพท์ : 0-7458-4540

โทรสาร : -

e-mail : ic-songk@ic.or.th