กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
       หมวดที่ 1  เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
         หมวดที่ 2  แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
         หมวดที่ 3  อุตสาหกรรมเบา
         หมวดที่ 4  ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
         หมวดที่ 5  อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
         หมวดที่ 6  เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
         หมวดที่ 7  กิจการบริการและสาธารณูปโภค
         หมวดที่ 8  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม


รายละเอียด   http://www.boi.go.th/index.php?page=eligible_activities&language=th