กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน

กิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน แบ่งเป็น
   หมวด 1 อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ
   หมวด 2 อุตสาหกรรมการแพทย์
   หมวด 3 อุตสาหกรรมเครื่องจักรและยานยนต์
   หมวด 4 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   หมวด 5 อุตสาหกรรมโลหะและวัสดุ
   หมวด 6 อุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี
   หมวด 7 สาธารณูปโภค
   หมวด 8 อุตสาหกรรมดิจิทัล
   หมวด 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
   หมวด 10 บริการที่มีมูลค่าสูง

รายละเอียด บัญชีประเภทกิจการ