ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)” 23 พฤษภาคม 2567

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 03 เมษายน 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

ผทภ.5 ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk 29 มีนาคม 2567

ผทภ.5 ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk

ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” 22 กุมภาพันธ์ 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์”

ผทภ.5 ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน

หน้า 1 / 14