ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” 03 มีนาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง “บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” 23 ธันวาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์”

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” 01 ธันวาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “ระเบียบและเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น”

สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" 08 กันยายน 2564

สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 20 สิงหาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 04 สิงหาคม 2564

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

หน้า 5 / 14