ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - ชลบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558 11 กันยายน 2558

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - ชลบุรี - ระยอง ระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤษภาคม 2558

นำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน 31 สิงหาคม 2558

นำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน ณ สาธารณแห่งสหภาพเมียนมา (ตอนเหนือ) – สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2558

หน้า 10 / 10